De algemene voorwaarden van Collibox.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE COLLIBOX B.V. KAMER VAN KOOPHANDEL AMSTERDAM ONDER NUMMER 56789106

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, opdrachten Collibox B.V. in opdracht van en voor rekening en risico van de opdracht gever verricht.
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Collibox B.V. en de opdracht gever kunnen door gebruiker niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Collibox B.V..
1.4 De algemene voorwaarden van de door de opdracht gever gekozen ververoerder(s) maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdracht gever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 2. AANBIEDINGEN Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 dag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeldt. Een aanbieding die fouten bevat kan door Collibox B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Collibox B.V. uitvoering geeft aan het elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, en na acceptatie door de door opdracht gever gekozen vervoerder(s). De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de bepalingen opgenomen in de onderliggende algemene voorwaarden de vervoerder welke te downloaden zijn via www.collibox.com.
3.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Collibox B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief B.T.W. en andere op de overeenkomst vallende kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst eventuele belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Collibox B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren en/of door te belasten aan opdracht gever.
4.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat opgegeven maten, gewichten en/of andere data afwijken van de werkelijke maat en/of gewichten en data, is Collibox B.V. gerechtigd een naheffingen door te belasten aan de opdracht gever. (Denk hierbij aan overschrijding van laad- en lostijden of opgegeven maatvoeringen en/of gewicht welk niet in overeenstemming zijn met werkelijkheid.)
4.4 Prijs en wijzigingen in de voorwaarden geven Collibox B.V. het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit door de algemene voorwaarden van de betreffende gekozen vervoerder wordt toegestaan. Een ontbinding als voormeld geeft gebruiker geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING
5.1 Betaling (incasso) loopt via het IDEAL betaal systeem, mits anders overeengekomen en dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening en conform de vooraf kenbaar gemaakte betalingscondities.
5.2 De opdracht gever is in verzuim na verloop van betalingstermijn van 8 dagen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdracht gever al dan niet kan worden toegerekend.
5.3 Onverminderd de haar verdere toekomende rechten, is Collibox B.V. bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4 Alle door Collibox B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdracht gever, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van opdracht gever.

Artikel 6. ANNULERING Na aangaan van een transport opdracht kan de opdracht gever na ontvangst van de vervoersdocumenten binnen een half uur de opdracht storneren zonder daarvoor kosten verschuldigd te zijn. Storneren van een opdracht dienen te worden gemeld via info@collibox.com. Na het verstrijken van een halfuur na opdracht is annuleren niet kosteloos mogelijk. De kosten voor annuleren langer dan een half uur na boeken bedragen €5,- vermeerderd met de kosten welke eventueel worden doorbelast door de opdracht gever gekozen vervoerder(s).

Artikel 7. TERMIJNEN
7.1 Termijnen, waarbinnen een dienst dient te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Een overeengekomen termijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door gebruiker uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Collibox B.V. niet aansprakelijk omdat zei zelf niet vervoerd.
7.2 De genoemde termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Collibox B.V. of de gekozen vervoerder kan worden toegerekend; - opdracht gever in één of meer verplichtingen jegens Collibox B.V. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - opdracht gever, Collibox B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor in de gebruiker het nalaat de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten te beschikking te stellen van Collibox B.V. en de gekozen vervoerder(s)

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Collibox B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedragsregels. Collibox B.V. verklaart tegenover de gebruiker de zorg te betrachten dien van en redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
8.2 Collibox B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de opdracht gever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Collibox B.V.
8.3 opdracht gever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze en waarvan Collibox B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdracht gever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Collibox B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Collibox B.V. zijn verstrekt, heeft Collibox B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan gebruiker in rekening te brengen.
8.4 opdracht gever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Collibox B.V. verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
8.5 Indien opdracht gever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 9. RECLAME / KLACHTEN
9.1 Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken waarover de gebruiker reclameert te worden ingediend. Door dat Collibox B.V. zelf nadrukkelijk geen transport- verzekeringswerkzaamheden verricht kan Collibox B.V. m.b.t. tot deze punten niets verweten worden.
9.2 Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame zal Collibox B.V. al het nodige in het werk stellen tot opnieuw verrichten van de afgekeurd dienst.
9.4 Reclame is niet mogelijk indien: - opdracht gever niet aan zijn verplichtingen jegens Collibox B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. - Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.
9.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de opdracht gever niet op.
9.6 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan gebruiker hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. NIET-NAKOMING / ONTBINDING / OPSCHORTING
10.1 Collibox B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien de opdracht gever in strijdt handelt met enige bepaling van de overeenkomst, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van de gebruiker wordt aangevraagd, komt te overlijden, enzovoort. 10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdracht gever, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Collibox B.V. passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Voor alle schade van de opdracht gever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Collibox B.V. uitgesloten. Hiervoor is de gekozen vervoerder aansprakelijk, in ieder geval beperkt tot maximaal bedrag zoals vermeld in de algemene ververoers voorwaarde van de betreffende vervoerder.
11.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Collibox B.V., is deze nimmer aansprakelijk.
11.3 Collibox B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van gebruiker.
11.4 Collibox B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerierdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdracht gever. Collibox B.V. of derden.
11.5 Collibox B.V. heeft een inspanningsverplichting.
11.6 De opdracht gever vrijwaart Collibox B.V. tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
11.7 De plicht van opdracht gever tot vrijwaring van Collibox B.V. vervalt indien en voor zover de gebruiker aantoont dat de schade het directe gevolg is ven een toerekenbare tekortkoming van Collibox B.V.

Artikel 12. OVERMACHT
12.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Collibox B.V., al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Collibox B.V., kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Collibox B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door vervoerders), etc.
12.2 Overmacht geeft Collibox B.V. het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdracht gever tot betaling gehouden.

Artikel 13. GEHEIMHOUDING / INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 Collibox B.V. is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Dit betreft alle aan Collibox B.V. verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Collibox B.V. aan bezoekers en opdracht gever versterkte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
13.2 bezoekers en opdracht gever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Collibox B.V. of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
13.3 Collibox B.V. behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Gebruiker verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Collibox B.V. ter zake rechthebbende is.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst gebruiker niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1 De vestigingsplaats van Collibox B.V. is de plaats waar opdracht gever aan zijn verplichtingen jegens Collibox B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Collibox B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Collibox B.V. en opdracht gever gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten. die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Definities: In deze AGB wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder: Collibox: Collibox B.V, gevestigd Barkasstraat 61 1086 VJ Amsterdam. Opdrachtgever: De wederpartij van Collibox Bezoeker: Een persoon of bedrijf welke toegang heeft tot het deel van de internet site wat afgesloten is met een wacht woord. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening in de vorm van een boeking. Welke wordt aangegaan door het (bij voorkeur elektronisch) verstrekken van een transport opdracht via de website Collibox.com. Ontvangstadres: Degene middels de boeking van opdrachtgever wordt aangemerkt als ontvanger. Laadadres: de laad locatie opgegeven door contractpartij van Collibox, te weten opdracht gever. Zending: De op de website opgegeven en ten vervoer aangegeven vervoerseenheid (zoals document, een doos, een pallet of bundel, welke is bestemd voor de geadresseerde en daartoe is voorzien van een vervoersdocumenten). Vervoersdocumenten: De op de zending aanwezige combinatie van gegevensdragers, waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals afzenderadres, adres van de geadresseerde en zendingsnummer. Vervoerder: De partij die door opdrachtgever middels Collibox is ingesteld om het vervoer uit te voeren.

AGB Collibox B.V.

Voor verdere vragen mail ons.